ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych

Rekrutacja uczniów do klas ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem naboru elektronicznego. kandydat musi założyć konto na stronie:
malopolska.edu.com.pl/Kandydat

ZASADY REKRUTACJI

do klas pierwszych

Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach

w roku szkolnym 2017/2018.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe zasady rekrutacji dotyczą kandydatów następujących typów szkół Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach:
 1. a)       Technikum,
 2. b)       Szkoły Branżowej I Stopnia.

 Kandydaci do klas pierwszych mogą składać w sekretariacie szkoły do wybranego przez siebie typu szkoły następujące dokumenty: 

1)  wniosek o przyjęcie do szkoły – we wniosku kandydat może wskazać dowolną liczbę interesujących go oddziałów wg kolejności wyboru (wzór podania do odebrania w sekretariacie szkoły);

2)  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię tego świadectwa, (z wyjątkiem rekrutacji elektronicznej);

3)  oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię tego zaświadczenia, (z wyjątkiem rekrutacji elektronicznej);

4)  w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

5)  zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;

6)  kartę szczepień i kartę zdrowia (razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum);

7)  3 fotografie.

 1. Kandydaci     do   Technikum   są   zobowiązani   złożyć   dodatkowo   zaświadczenie   lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia są zobowiązani złożyć dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia

w określonym zawodzie;

2)      zaświadczenie o gotowości zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego  w formie nauki zawodu - wystawione przez pracodawcę;

3)      umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie nauki zawodu zawartą między pracodawcą a młodocianym pracownikiem - w terminie po ogłoszeniu przyjęcia ucznia do szkoły.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r.  godz. 15.00

 

od 10 do 18 lipca 2017 r. godz. 9.00 do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 do 27 czerwca 2017 r. godz. 15.00

 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności,  o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r.

 

od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

30 czerwca 2017 r. godz.12.00 

4 sierpnia 2017 r.

godz.12.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 30 czerwca 2017 r. od godz.12.00 do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00

od 4 sierpnia 2017 r.

od godz.12.00

do 8 sierpnia 2017 r.

do godz.15.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

do 5 lipca 2017 r.

do godz.15.00

 

do 21 sierpnia 2017 r.  do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r.

godz. 12.00

28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole

7 lipca 2017 r.

 

28 sierpnia 2017 r.

 

PRZYZNAWANIE PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

Przeliczanie na punkty wyników   egzaminu gimnazjalnego i ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum odbywa się zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dania 14 marca 2017 r.

 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

 • 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 • 4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 • 5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
 • 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.
 • 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowo- żytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

Przedmioty punktowane w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Technikum

Zawód

 

Technik górnictwa podziemnego

język polski, matematyka, geografia, informatyka

Technik mechanik

z przysposobieniem pożarniczym

język polski, matematyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa.

Technik elektryk

język polski, matematyka, fizyka, zajęcia techniczne.

Technik logistyk

Język polski, matematyka, geografia, informatyka

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

Zawód

 

Górnik eksploatacji podziemnej

język polski, matematyka, zajęcia techniczne geografia

Ślusarz

język polski, matematyka, zajęcia techniczne geografia

Elektryk

język polski, matematyka, zajęcia techniczne geografia

Klasa wielozawodowa

język polski, matematyka, zajęcia techniczne, geografia,

 

    ZASADY KWALIFIKOWANIA

 

 1. Lista kandydatów kwalifikowanych do pierwszej klasy do poszczególnych typów szkół tworzona jest na podstawie rankingu punkto
 1. W  przypadku  uzyskania  przez   dwóch   lub  więcej   kandydatów  równej  liczby  punktów  uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają:

1)      sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby  umieszczone w rodzinach zastępczych,

2)      kandydaci o ukierunkowanych i o udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3)      kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4)       uczniowie, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum wyższą ocenę z zachowania.

 

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg