Magazynier logistyk

Magazynier logistyk może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym, do jego zadań należy kontrola jakości i ilości przyjmowanego i wydawanego towaru oraz rozmieszczanie towarów  w magazynie.

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych

Rekrutacja uczniów do klas ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem naboru elektronicznego. kandydat musi założyć konto na stronie:
malopolska.edu.com.pl/Kandydat

ZASADY REKRUTACJI

do klas pierwszych

Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach

w roku szkolnym 2017/2018.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe zasady rekrutacji dotyczą kandydatów następujących typów szkół Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach:
 1. a)       Technikum,
 2. b)       Szkoły Branżowej I Stopnia.

 Kandydaci do klas pierwszych mogą składać w sekretariacie szkoły do wybranego przez siebie typu szkoły następujące dokumenty: 

1)  wniosek o przyjęcie do szkoły – we wniosku kandydat może wskazać dowolną liczbę interesujących go oddziałów wg kolejności wyboru (wzór podania do odebrania w sekretariacie szkoły);

2)  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię tego świadectwa, (z wyjątkiem rekrutacji elektronicznej);

3)  oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię tego zaświadczenia, (z wyjątkiem rekrutacji elektronicznej);

4)  w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

5)  zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;

6)  kartę szczepień i kartę zdrowia (razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum);

7)  3 fotografie.

 1. Kandydaci     do   Technikum   są   zobowiązani   złożyć   dodatkowo   zaświadczenie   lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia są zobowiązani złożyć dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia

w określonym zawodzie;

2)      zaświadczenie o gotowości zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego  w formie nauki zawodu - wystawione przez pracodawcę;

3)      umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie nauki zawodu zawartą między pracodawcą a młodocianym pracownikiem - w terminie po ogłoszeniu przyjęcia ucznia do szkoły.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r.  godz. 15.00

 

od 10 do 18 lipca 2017 r. godz. 9.00 do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 do 27 czerwca 2017 r. godz. 15.00

 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności,  o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r.

 

od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

30 czerwca 2017 r. godz.12.00 

4 sierpnia 2017 r.

godz.12.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 30 czerwca 2017 r. od godz.12.00 do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00

od 4 sierpnia 2017 r.

od godz.12.00

do 8 sierpnia 2017 r.

do godz.15.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

do 5 lipca 2017 r.

do godz.15.00

 

do 21 sierpnia 2017 r.  do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r.

godz. 12.00

28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole

7 lipca 2017 r.

 

28 sierpnia 2017 r.

 

PRZYZNAWANIE PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

Przeliczanie na punkty wyników   egzaminu gimnazjalnego i ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum odbywa się zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dania 14 marca 2017 r.

 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

 • 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 • 4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 • 5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
 • 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.
 • 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowo- żytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

Przedmioty punktowane w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Technikum

Zawód

 

Technik górnictwa podziemnego

język polski, matematyka, geografia, informatyka

Technik mechanik

z przysposobieniem pożarniczym

język polski, matematyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa.

Technik elektryk

język polski, matematyka, fizyka, zajęcia techniczne.

Technik logistyk

Język polski, matematyka, geografia, informatyka

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

Zawód

 

Górnik eksploatacji podziemnej

język polski, matematyka, zajęcia techniczne geografia

Ślusarz

język polski, matematyka, zajęcia techniczne geografia

Elektryk

język polski, matematyka, zajęcia techniczne geografia

Klasa wielozawodowa

język polski, matematyka, zajęcia techniczne, geografia,

 

    ZASADY KWALIFIKOWANIA

 

 1. Lista kandydatów kwalifikowanych do pierwszej klasy do poszczególnych typów szkół tworzona jest na podstawie rankingu punkto
 1. W  przypadku  uzyskania  przez   dwóch   lub  więcej   kandydatów  równej  liczby  punktów  uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają:

1)      sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby  umieszczone w rodzinach zastępczych,

2)      kandydaci o ukierunkowanych i o udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3)      kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4)       uczniowie, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum wyższą ocenę z zachowania.

 

Ślusarz NOWOŚĆ

NOWY KIERUNEK

Ślusarze wykonują, montują i naprawiają narzędzia i przyrządy do obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych, zbroje płytowe i broń białą oraz naprawiają i konserwują sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery i metalowe ogrodzenia. Wykonują modele odlewnicze oraz trasują powierzchnie półwyrobów, części maszyn i elementy konstrukcji. W zależności od rodzaju wykonywanych prac wyróżniamy ślusarzy:

 • konstrukcji stalowych,
 • urządzeń komunalnych,
 • sprzętu domowego,
 • samochodowych,
 • wyrobów artystycznych.

Ich zadania obejmują:

 • wykonywanie i naprawianie narzędzi skrawających jednolitych, takich jak: frezy gwintowniki, rozwiertaki, piłki, noże tokarskie, wiertła;
 • montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie narzędzi skrawających jak: głowice frezowe, narzędzia zespolone do obróbki otworów oraz narzędzia specjalistyczne do pracy na obrabiarkach zespołowych czy automatycznych liniach obrabiarkowych;
 • montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie uchwytów i przyrządów do obrabiarek skrawających i przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • wykonywanie ozdobnej galanterii metalowej, krat, lamp, rygli i zawiasów oraz rekonstruowanie metalowych obiektów i ich elementów o charakterze zabytkowym i muzealnym;
 • naprawianie i konserwowanie sprzętu gospodarstwa domowego, zamków, rowerów i metalowych ogrodzeń;
 • wytwarzanie, odnawianie i konserwowanie zbroi płytowych i broni białej;
 • sprawdzanie stanu technicznego broni myśliwskiej i sportowej, dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części;
 • wykonywanie modeli odlewniczych na podstawie rysunków tych modeli lub rysunków odlewów.

Miejscem pracy są:

 • firmy i warsztaty usługowe,
 • administracja domów mieszkalnych,
 • zakłady przemysłowe,
 • duże domy handlowe,
 • stacje obsługowo-naprawcze samochodów.

Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych. Tylko ślusarz konstrukcji stalowych większość czasu spędza na wolnym powietrzu. Czynności najczęściej wykonywane są w pozycji stojącej. Z uwagi na ręczną obróbkę metali i składanie elementów metalowych wymagana jest sprawność kończyn górnych oraz dobra siła fizyczna. Wykluczone są zawroty głowy, zaburzenia równowagi, napady drgawkowe z uwagi na obróbkę ręczną i mechaniczną. Kontakt z rozpuszczalnikami, smarami, oliwami nie wskazany jest dla osób, których skóra skłonna jest do uczuleń. Praca ma charakter indywidualny i jest w zasadzie rutynowa (poza ślusarzami wyrobów artystycznych). Zadania do wykonania są zmienne, lecz podobne pod względem zakresu i technologii wykonania. U ślusarza - spawacza, może to być również praca na wysokości. W czasie wykonywania obowiązków zawodowych obowiązuje go ubranie ochronne. Kontakty z ludźmi uzależnione są od rodzaju wykonywanych prac. Ślusarz zatrudniany jest na jedną zmianę do 8 godzin dziennie. Praca nie wymaga wyjazdów poza miejsce pracy. Wyjątkiem są ślusarze konstrukcji stalowych, którzy okresowo zatrudniają się na budowach. Wiedza:

 • z zakresu przetwórstwa metali
 • o metalach nieżelaznych, żelaznych i ich stopach, materiałach zastępczych i pomocniczych
 • o budowie, działaniu i użytkowaniu maszyn i urządzeń pomocniczych, niezbędnych w pracy ślusarza
 • o dokumentacji technologicznej obróbki i montażu
 • znajomość czytania rysunku zawodowego, szkicowania odręcznego prostych elementów maszyn

Zdolności i umiejętności:

 • zdolności techniczne
 • zdolności plastyczne
 • umiejętność odtwarzania rysunku w metalu
 • umiejętność pracy w warunkach monotonnych

  Predyspozycje psychiczne i fizyczne Konieczne:

 • samodzielność
 • dokładność
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • zręczność rąk i palców - niezbędna podczas demontażu i montażu sprzętu domowego czy lutowania drobnych elementów
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • dobry wzrok i słuch
 • brak lęku przed wysokością - praca przy budowie mostów, konstrukcji stalowych, wysokościowców, kadłubach statków

Wybierając zawód ślusarza nie ma możliwości pozostania bez pracy.   Ślusarze są zatrudniani przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, maszynowego i elektrotechnicznego
 • przedsiębiorstwach usługowych
 • zakładach naprawczych
 • punktach usługowo-naprawczych
 • odpowiednich zakładach rzemieślniczych
 • zakładach budowy obrabiarek, samochodów, urządzeń transportowych, maszyn budowlanych i rolniczych
 • budownictwie przemysłowym
 • budownictwie urządzeń hutniczych i chemicznych
 • stoczniach, przy budowie statków

Ślusarz wyrobów artystycznych może być zatrudniony w zakładach przemysłu metalowego, meblowego i w zakładach usługowych o charakterze rzemiosła artystycznego. Może pracować również przy wyposażeniu wnętrz i także w pracowniach konserwatorskich. W przypadku braku możliwości pracy typowej dla ślusarza, można podjąć pracę po ukończeniu odpowiedniego kursu w zawodzie tokarza, spawacza, frezera, szlifierza itp. Istnieje możliwość samo zatrudnienia poprzez uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Uczeń:

 1. dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
 2. dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 3. dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
 4. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 5. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 6. ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Uczeń:

 1. dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;
 2. rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
 3. dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 4. dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 5. dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
 6. dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
 7. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
 8. wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
 9. ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów

Uczeń:

 1. rozróżnia techniki łączenia materiałów;
 2. dobiera metodę łączenia materiałów;
 3. rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
 4. dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
 5. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
 6. przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
 7. wykonuje połączenia materiałów;
 8. ocenia jakość wykonanych połączeń.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 2. planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
 3. charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 4. ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 5. dobiera części podlegające wymianie;
 6. wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
 7. wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
 8. montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
 9. dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
 10. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
 11. wykonuje konserwację narzędzi;
 12. ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

 

Mechanik motocyklowy NOWOŚĆ

NOWY KIERUNEK 

 

INFORMACJE O ZAWODZIE

Mechanik motocyklowy to nowy zawód,  który na mocy rozporządzenia MEN pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
 

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Absolwent kształcący się w zawodzie mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania motocykli;

2) obsługi i użytkowania motocykli;

3) naprawy motocykli.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA

 • Wykonuje czynności kontrolno-obsługowe;
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących motocyklami;
 • Przestrzega zasad kierowania motocyklami;
 • Wykonuje czynności związane z przygotowaniem do jazdy i kierowaniem motocyklem w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy uprawniającego do kierowania motocyklem  

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent znajdzie pracę w licznych zakładach związanych z naprawą, diagnostyką i serwisowaniem motocykli. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg