Ważna informacja dla uczestników projektu

W dniu 21.12.2016 r. o godzinie 12.00 w auli odbędzie się spotkanie organizacyjne z uczniami wyjeżdżającymi do Niemiec z ERASMUSA.

Omawiane będą sprawy finansowe

 W dniu 04.01.2017 r. o godz. 16.30 spotkanie organizacyjne rodziców uczestników wyjeżdżających na praktyki do Niemiec.

Erasmus- rusza rekrutacja

W dniach 03 - 14 października 2016 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pn. „Europejskie oblicze przyszłego zawodu – praktyki zawodowe w Niemczech” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Niemiec i odbyciem czterotygodniowej praktyki zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny i w 100% finansowany ze środków europejskich.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 35 osób – uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk i technik elektryk. W procesie rekrutacji mogą brać udział uczniowie klasy II i III technikum wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. Realizacja staży nastąpi w okresie 08.01.2017 – 04.02.2017 r.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, pobrać formularz zgłoszeniowy i udać się do wychowawcy celem jego wypełnienia. Potwierdzony przez wychowawcę formularz, podpisany przez kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 10 października 2016 r.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne zostały omówione w Regulaminie rekrutacji.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana do dnia 17 października 2016 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, gdzie otrzymają wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy

 

 

Europejskie oblicze przyszłego zawodu – praktyki zawodowe w Niemczech

Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach we wrześniu 2016 r. rozpoczyna realizację projektu pn. „Europejskie oblicze przyszłego zawodu – praktyki zawodowe w Niemczech”. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2017.

Projekt skierowany jest do 35 uczniów technikum wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach kształcących się w kierunkach technik logistyk i technik elektryk. Uczniowie odbędą staż w niemieckich przedsiębiorstwach w okresie: 08.01.2017 – 04.02.2017. Organizacją pobytu zajmie się firma Vitalis GmbH mająca swoją siedzibę w Schkeuditz.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów. Udział w zagranicznych stażach stworzy uczniom możliwość sprawdzenia się i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, co pozwoli na zwiększenie ich szans na europejskim rynku pracy. Uczniowie podniosą swoje umiejętności językowe i interpersonalne, poznają organizację pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach, nawiążą nowe kontakty społeczno-zawodowe.

Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają ze wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku niemieckim. Celem wsparcia kulturowego jest zapoznanie uczestników projektu z kulturą Niemiec, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas zajęć przeprowadzone zostaną również warsztaty motywacyjno-integracyjne.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg